1. sản lượng mua >5000 trả hàng chỉ mất 3% phí tổng tiền hàng
  2. sản lượng mua >2000 trả hàng chỉ mất 5% phí tổng tiền hàng
  3. 2.sản lượng mua <1000 đến 2000 trả hàng chỉ mất 6% phí tổng tiền hàng
  4. sản lượng mua >500 đến 999 trả hàng chỉ mất 10% phí tổng tiền hàng

Chú ý:được phép trả hàng trong vòng 30 ngày. Không áp dụng cho mẫu đặt may. Gửi mẫu muốn may, số lượng từ 1000 sản phẩm phí dặt cọc 50% tổng giá trị